statvfs
index
/usr/lib/python1.6/statvfs.py

Constants for interpreting the results of os.statvfs() and os.fstatvfs().

 
Data
             F_BAVAIL = 4
F_BFREE = 3
F_BLOCKS = 2
F_BSIZE = 0
F_FAVAIL = 7
F_FFREE = 6
F_FILES = 5
F_FLAG = 8
F_FRSIZE = 1
F_NAMEMAX = 9
__file__ = '/usr/lib/python1.6/statvfs.pyc'
__name__ = 'statvfs'